Saturday, December 09, 2023

विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम 2079-80 Diploma in Aromatic and medicinal plant entrance result

विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम मा भर्ना खुल्यो। नाम निस्किएका विधार्थी भाइ बहिनि हरुले एडमिशन गर्नु होस। बैकल्पिक तथा passlist मा हुनुभएका जुनसुकै कार्यक्रम र जुनसुकै प्रदेशका विधार्थी भाइ बहिनीहरुले भर्ना हुन इच्छुक रहेको नेबेदन पेश गर्नुहोस्।

Diploma Level Entrance Result 2023-04-19 03-42-16.pdf
SKIPI application sample; for alternative and passlist 2023-04-23 06-51-50.jpg
SKIPI application sample for admission 2023-04-23 06-51-58.jpg