Thursday, July 25, 2024

2080-1-10 - विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम मा भर्ना खुल्यो।

विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम मा भर्ना खुल्यो। नाम निस्किएका विधार्थी भाइ बहिनि हरुले एडमिशन गर्नु होस। बैकल्पिक तथा passlist मा हुनुभएका जुनसुकै कार्यक्रम र जुनसुकै प्रदेशका विधार्थी भाइ बहिनीहरुले भर्ना हुन इच्छुक रहेको नेबेदन पेश गर्नुहोस्।

notice school
SKIPI application sample; for alternative and pass-list
SKIPI application sample for admission